Skoči na glavno vsebino
NAŠ VRTEC

Vrtec Slovenske Konjice je samostojen javni vrtec, ki izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke, ki jih določi Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Strokovna podlaga za delo, cilji predšolske vzgoje so zapisani v nacionalnem dokumentu Kurikulumu za vrtce.

Javni vzgojno-varstveni zavod Slovenske Konjice je ustanovila Občina Slovenske Konjice 23. 10. 1996. Zavod posluje s skrajšanim imenom: VRTEC SLOVENSKE KONJICE. Vpisan je v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju, na registrskem vložku št.: 1/06631/00. Zavod je vpisan v Razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo Republike Slovenije za Šolstvo in šport.

Zavod izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke od končanega porodniškega dopusta (približno 11 mesecev otrokove starosti) do vstopa v šolo ter za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Sedež zavoda, ki opravlja skupne naloge za vse enote vrtca, je v Slovenskih Konjicah. Vrtec posluje na devetih lokacijah, v sedmih krajih Občine Slovenske Konjice. Vrtec ima 33 oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja ter kombinirane oddelke.

Enote vrtca so: Slomškova, Tatenbachova, Prevrat (v Slovenskih Konjicah), Tepanje, Loče in Žiče z dislociranimi oddelki: Špitalič, Jernej in Zbelovo.

Dostopnost