PROGRAM DELA IN PREDNOSTNA NALOGA VRTCA

Prednostna naloga vrtca je zastavljena na podlagi dela preteklega  šolskega leta (2014/15), na podlagi evalvacije strokovnih aktivov, timskih, tandemskih načrtovanj ter povratne informacije staršev. V ospredju je poglobljeno razumevanje prikritega Kurikuluma in dnevne rutine v vrtcu ter vpeljevanje obojega v sam potek dela vzgoje in izobraževanja. Sledimo spodbujanju gibanja pri otroku, s poudarkom bivanja in izvajanja dejavnosti v naravi. V akcijski načrt izvedbe srečanj strokovnih aktivov se vnaša oblikovanje načrta v smeri, kako v prakso prenesti čim več aktivnosti, ki spodbujajo otrokovo samostojnost in lastno aktivnost ter kako otroka vključiti v oblikovanje okolja, ki ga obdaja.

Pri delu samem se upoštevajo smernice podane pri vključitvi v projekte Etika in vrednote, Senzibilizacija in Zdrav in ekološko ozaveščen način življenja (NIJZ ter EKO vrtec). Obstoječe strokovno delo se bo podkrepilo še s spoznavanjem NTC (Ranko Rajevič) in Montessori pedagogike ter metodologije Korak za korakom (Pedagoški inštitut) in učenja ter razvoja otrok preko vpeljevanja senzomotoričnih dejavnosti (Mojca Kidrič). Na podlagi več ponujenih in pridobljenih pedagoških znanj in smeri dela z otroki, se bo tako krepilo in razvijalo samo pedagoško delo vzgojitelja.  Strokovni delavec bo imel tako možnost, k obstoječi praksi dodati še tiste oblike novih spoznanj, za katere meni, da jih bo lahko najbolje izkoristil pri razvoju otrok v svoji skupini.

Poglavitni cilj dela z otroki je ta, da se usmeri njihov razvoj v izkustveno učenje, da se omogoči otrokom raznoliko okolje, kjer se preizkušajo in raziskujejo kaj je zanje najbolje za razvoj.

Prav tako je aktivno vključevanje staršev v delo vrtca ter seznanjanje slednjih s potekom dela v oddelkih,  ena izmed poglavitnih ciljev dela v vrtcu.