V našem vrtcu spoštujemo različnost, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb in pozornost. V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju;
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije;
  • gluhi in naglušni otroci;
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami;
  • gibalno ovirani otroci;
  • dolgotrajno bolni otroci;
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja;
  • otroci z avtističnimi motnjami;
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

 

Otroci so vključeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (otrok je vključen v »redni« oddelek vrtca in mu je skladno z odločbo nudena dodatna strokovna pomoč/fizični spremljevalec in/ali ustrezni pripomočki, v oddelku, v katerega je vključen, pa se izvajajo tudi ustrezne prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela).

 

Postopek usmerjanja se lahko prične na zahtevo staršev ali na predlog vrtca.

 

Več o samem postopku usmerjanja si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (www.zrss.si), kjer postopke vodijo in izdajajo odločbe.

 

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovnjaki iz zunanjih ustanov (logoped, specialni pedagog, tiflopedagog, surdopedagog).

 

Za dodatne informacije glede postopka usmerjanja se lahko obrnete na svetovalno delavko, Simono Živec