Skoči na glavno vsebino

SPLOŠNO O VPISU

Vpis otrok v vrtec poteka skozi celo šolsko leto. Vpis otrok v vrtec za novo šolsko leto pa se začne z dnevom odprtih vrat in poteka do 31. marca. Objava javnega vpisa je v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani Vrtca Slovenske Konjice, na oglasnih deskah uprave in vseh enot ter na spletni strani Občine Slovenske Konjice.
Otroke sprejemamo na podlagi Vloge za sprejem otroka v vrtec. Izpolnijo jo starši oz. zakoniti zastopniki otroka na posebnem obrazcu, ki je na razpolago na upravi vrtca, vsak delovni dan med 7. in 15. uro, in na spletni strani vrtca. Vlogo lahko oddate osebno na upravi vrtca, ali jo pošljete po pošti na naslov uprave.

Javni vpis novincev poteka po postopku, določenem v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec, ki je dostopen tudi na spletni strani vrtca. Če se v času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto v vrtec vpiše več novincev, kot imamo v vrtcu prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec, in sicer na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec. V nasprotnem primeru o sprejemu odloča ravnatelj, oz. od njega pooblačena oseba.
Dodatne informacije glede vpisnega postopka lahko dobite pri pomočnici ravnatelja in svetovalni delavki vrtca, Simoni Živec, na telefonski številki 030 313 374 ali po e-pošti: simona.zivec@guest.arnes.si.

VPIS MED ŠOLSKIM LETOM

Vloge za sprejem otroka v vrtec sprejemamo tudi med šolskim letom, vendar je vpis možen le v tistih enotah in oddelkih vrtca, kjer je razpoložljivo prosto mesto in ni nobenega čakajočega iz čakalnega seznama.

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka, o roku za sklenitev pogodbe, o medsebojnih pravicah in obveznostih ter o obvezni predložitvi potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otrok pred vstopom v vrtec.

Dostopnost